Vedtægter

Vedtægter for foreningen JB Futsal Gentofte

1 – Navn og tilhørsforhold

1.1 Foreningens navn er ”JB Futsal Gentofte”. Foreningens binavne er Jægersborg Futsal og Futsal Gentofte.

1.2 JB Futsal Gentoftes hjemsted er Gentofte kommune.

1.3 Foreningen er stiftet den 30. juni 2016.

 

2 – Formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i Futsal og i det forpligtigende fællesskab at styrke kompetencen og udbredelsen af Futsal, samt sikre medlemmerne rammer for udøvelsen ad deres sport.

Skabe gode vilkår for personlig udvikling og fysisk træning samt indfrielse af individuelle ambitioner.

 

3 – Medlemskab

3.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at spille Futsal eller som ønsker at være engageret som frivillig

3.2 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Indmeldelsen er først gyldig, når medlemmet har betalt kontingent og/eller er godkendt som frivillig.

3.3 Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver sæson eller halvsæson.

3.4 Jb Futsal Gentofte består af aktive og passive medlemmer.

 

4 – Indmeldelsesgebyr og kontingent

4.1 Indmeldelse kan kun ske skriftlig og mod betaling af kontingent for en betalingsperiode.

4.2 Størrelsen af kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

4.3 Kontingentet opkræves som udgangspunkt halvårligt og betales seks måneder forud.

4.4 Alle ordinære kontingenter, der ikke betales via pengeinstitutternes automatiske betalingssystem, pålægges et administrationsgebyr pr. kontingentopkrævning.

4.5 Foreningen kan fritage et medlem for betaling af kontingent, hvis personen fungerer som træner eller lign.

 

5 – Udmeldelse

Udmeldelse og eller overflytning til en anden forening kan kun ske skriftligt til sekretæren eller en evt. medlemsadministrator. Eventuelt allerede indbetalt eller forfaldent kontingent tilfalder klubben.

 

6 – Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned og indkaldes med mindst to ugers varsel via foreningens hjemmeside.

6.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent eller er godkendt som frivillig.

6.4 Ved stemmeberettigede medlemmer forstås medlemmer på 14 år og derover samt en forælder pr. medlem under 14 år.

6.5 Har et medlem ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen kan medlemmet give sin stemmeret til et andet medlem – Fuldmagtsindehaver – der er fyldt 14 år. En forælder/værge kan være fuldmagtsindehaver for alle sine børn under 18 år. En fuldmagtsindehaver kan højst oppebære én fuldmagt ud over evt. fuldmagter fra egne børn under 18 år.

6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Godkendelse af budget

Fastsættelse af kontingent

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt valg af suppleant for 1 år

Valg af revisor

Eventuelt

6.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

6.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skiftelig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

7Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

7.2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

8 – Foreningens daglige ledelse

8.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 4-6 medlemmer.

8.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år.

8.3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

8.4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituere sig med min. en formand, en sekretær og en kasserer.

8.5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

9Økonomi, regnskab og revision

9.1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

9.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

9.3 Foreningens regnskab føres af kassereren.

9.4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

10Bestyrelsens personlige ansvar

10.1 Medlemmerne af bestyrelsen har intet personligt ansvar for foreningens dispositioner. Dog hæfter bestyrelsen personligt for, at kommunale tilskud anvendes til de formål, som de er givet til.

 

11Tegningsreglerne og hæftelse

11.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ -pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

11.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

12 – Vedtægtsændringer

12.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen samt at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Er der 2/3-flertal for ændringsforslaget på en ordinær generalforsamling, men uden det er muligt at opfylde betingelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vedtages med simpelt flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst to uger og senest fire uger efter den ordinære generalforsamling.

Ved udregning af 2/3 majoritet skal det fundne tal forhøjes, såfremt det første ciffer efter kommaet er fem eller derover. Det understreges, at blanke stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.

12.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

13 – Opløsning

13.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. I tilfældet af at foreningen opløse tilfalder en eventuel egenkapital SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte).

 

14 – Udelukkelse af medlemmer

14.1 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer såfremt disse ikke lever op til foreningens etiske normer. Det ekskluderede medlem har ret til at bringe eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor et almindeligt flertal kan beslutte at ophæve eksklusionen.